= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka Klubový portál

Zásady pro ochranu osobních údajů a používání souborů cookie

Ochrana vašich osobních dat je pro nás prioritou a při práci s nimi dodržujeme zásady Všeobecného nařízení EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

 

Základní informace

Osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Tato povinnost trvá neomezeně i po skončení zaměstnání nebo příslušného smluvního vztahu.

 

Vámi odeslané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonného důvodu pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost a výkonu pojišťovací činnosti naší pojišťovny. Osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR.

 

Zároveň vás chceme upozornit na vaše práva, která můžete uplatnit kdykoliv v průběhu zpracování vašich osobních údajů:

 • právo na přístup,
 • právo na opravu,
 • právo na získání svých osobních údajů a přenositelnosti,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na vymazání,
 • právo podat námitky,
 • právo podat stížnost.


Poučení o ochraně osobních údajů

PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s. je ze zákona oprávněna zpracovávat osobní údaje svých klientů, a to včetně rodných čísel. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Osobní údaje mimo jiné slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci každého klienta, a tím i k ochraně jeho zájmů i zájmů pojistitele. Poskytnutí osobních údajů včetně údajů o zdravotním stavu je zcela dobrovolné. V rozsahu nezbytném pro výkon pojišťovací činnosti a pro plnění zákonem nám uložených povinností je však poskytnutí těchto údajů podmínkou pro uzavření klubové smlouvy, pojistné smlouvy a poskytování pojišťovacích služeb. Bez poskytnutých osobních údajů s Vámi nemůžeme klubovou ani pojistnou smlouvu uzavřít.

Poučení o zpracování a ochraně osobních údajů a mlčenlivosti:

Níže uvedené informace jsou poskytnuty v souladu s přijetím GDPR. GDPR nabývá účinnosti dne 25. května 2018.

Totožnost správce:

PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 042 57 111, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20807 (dále jen správce).

Kontaktní údaje správce

Centrála: Revoluční 30, 110 00 Praha 1 - Nové Město
E-mail: info@prvniklubova.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Martin Podávka
E-mail: gdpr@prvniklubova.cz
Telefon kancelář: 734 524 734

Účel zpracování osobních údajů

Nabízení obchodu a služeb na základě právního důvodu - „zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů“ podle čl. 6 odst. 1. písm. b).

Pro plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené s klientem jsou Vaše osobní údaje dále předávány a zpracovány třetími osobami, které pojišťovna využívá pro plnění smluvních povinnosti, jejichž aktuální seznam je k dispozici na www.prvniklubova.cz. Případně jsou předávány do třetích zemí v souvislosti s vyřizováním škodných událostí.

Za těmito účely zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

Pro případy Vašeho projevu zájmu o členství v Pojišťovně a její produkty jsou uchovávány osobní údaje, které slouží k prvotnímu kontaktu s Vámi a možnosti Vás identifikovat k dalšímu postupu při uzavírání smluvního vztahu. Jedná se o:

 • jméno a příjmení
 • pohlaví
 • telefon
 • e-mailová adresa

Pro uzavírání smluvního vztahu a poskytování pojišťovacích produktů a služeb ještě shromažďujeme a zpracováváme další údaje:

 • titul
 • rodné číslo, příp. datum narození
 • trvalá adresa, korespondenční adresa
 • IP adresa
 • povolání
 • rodinný stav
 • státní občanství
 • druh, číslo a dobu platnosti průkazu totožnosti a orgán, který průkaz vydal
 • číslo účtu
 • číslo platební karty

Zvlášť pro cenotvorbu, rozhodování o uzavření klubové smlouvy i pojistných smluv a šetření škodních událostí shromažďujeme a zpracováváme ještě tyto údaje:

 • Soubor Vámi poskytnutých informací týkajících se Vaší důvěryhodnosti a platební morálky, včetně získaných informací z registrů klientských dat
 • Soubor nutných údajů o Vašem zdravotním stavu
 • Soubor nutných údajů o řidičské praxi

Rodné číslo

Při uzavírání smluvního vztahu máme povinnost zjišťovat Vaše rodné číslo a po stanovenou dobu jej uchovávat. Abychom mohli poskytovat sjednané služby v souladu s právními předpisy a plnit své závazky vyplývající ze smlouvy, musíme zpracovávat rodná čísla klientů. Pro jiné, než zákonem určené účely však můžeme rodné číslo užívat pouze se souhlasem jeho nositele. Takovým účelem je zejména využití rodného čísla jako jedinečného identifikátoru v našich systémech – jde hlavně o jednoduché a jednoznačné identifikování klienta při poskytování služeb a o eliminaci možných chyb, které vznikají, když se jiné identifikační osobní údaje klientů shodují. Pojišťovna tak zároveň plní svou povinnost vykonávat činnost obezřetně a chránit zájmy svých klientů.

Zpracováváme údaje, které nám sdělíte při jednání o uzavření pojistné smlouvy, v průběhu trvání pojištění (např. při změně smlouvy nebo při vyřizování škodní události). Za účelem zkvalitňování námi poskytovaných služeb, pro účely jednání o uzavření nebo změně smlouvy a pro plnění smluvních povinností také pořizujeme hlasové záznamy telefonických hovorů s klienty. Tyto nahrávky mohou sloužit rovněž jako důkaz v případném soudním nebo správním řízení. Jako pojistitel jsme oprávněni dále zpracovávat údaje získané od jiných subjektů v případě, že tak stanoví zákon (např. za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu ve smyslu zákona o pojišťovnictví).

Zpracování osobních údajů bez souhlasu klienta

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností, ke kterým je správce v souladu s právními předpisy oprávněn (např. pro uzavření pojistné smlouvy, pro správu pojištění, pro řešení škodných událostí apod.) a pro plnění povinností uložených nám dalšími zákony (např. archivace, povinně sdělované informace správci daně, plnění povinností uložených nám zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti). Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat osobní údaje také v případě jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na základě Vašeho návrhu a v případě již uzavřené pojistné smlouvy v rozsahu nutném pro plnění smlouvy a pro ochranu práv a právem chráněných zájmů pojistitele (např. pro vymáhání dlužného pojistného apod.).

V některých případech před uzavřením pojistné smlouvy a při šetření škodní události zpracováváme citlivé údaje obdržené od klientů, zejména údaje o zdravotním stavu. Rozsah a charakter vyžadovaných údajů se u jednotlivých produktů liší, poskytnutí těchto údajů je však u vybraných produktů podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy či pro zjištění, zda a v jakém rozsahu nastala pojistná událost.

Poskytování Vašich osobních údajů

V rámci plnění našich smluvních a zákonných povinností mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty třetím stranám z těchto důvodů:

 • Subjektům, u kterých nám poskytnutí údajů ukládá zákon, např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, České národní bance, správci daně, exekutorům, insolvenčním správcům a dalším.
 • Jiným pojišťovnám za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání v souladu se zákonem o pojišťovnictví.
 • Dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů pojistitele (např. soudům, exekutorům, soudním komisařům apod.) zpracovatelům uvedeným na internetových stránkách pojistitele, kteří poskytují dostatečné záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů, se kterými má pojistitel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.
 • Spolupracujícím obchodním partnerům uvedeným na internetových stránkách pojistitele pro plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené s klientem.
 • S Vaším souhlasem mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty i případně dalším subjektům.
 • Zpracovatelům – správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

Aktuální seznam našich zpracovatelů naleznete na našich internetových stránkách www.prvniklubova.cz

Jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně; tato povinnost trvá neomezeně i po skončení zaměstnání nebo příslušného vztahu.

Doba uložení Vašich osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k realizaci práv a povinností plynoucích z našeho vzájemného smluvního vztahu a dále po dobu vyplývající z právních předpisů (např. zákonné lhůty pro archivaci), případně po dobu specifikovanou v souhlasu klienta (např. pokud k uzavření smlouvy pojistné smlouvy na základě předložené nabídky nedojde).

Osobní údaje zpracováváme max. po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů.

Práva a povinnosti správce

PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s., jako správce a její zpracovatelé jsou povinni:

 • Přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití; tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů;
 • Shromažďovat údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu;
 • Nesdružovat osobní údaje, které byly získány k různým účelům;
 • Při zpracování dbát na ochranu soukromého života subjektu údajů;
 • Zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, a to včetně speciálních opatření pro účely automatizovaného zpracování;
 • Poskytnout na žádost subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů, a to za úhradu věcných nákladů s tím spojených;
 • Zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje;
 • Zachovávat mlčenlivost.

Práva a povinnosti subjektu osobních údajů

GDPR definuje a nastavuje následující práva subjektům zpracování osobních údajů:

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní e-mail správce uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.
Právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva.
Právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany správce.
Právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů.
Právo na vymazání Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod ke zpracování.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména tehdy, je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování, a to v těchto případech:

 • Popíráte přesnost zpracování osobních údajů; zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití.
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na získání svých osobních údajů a přenositelnosti, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu Vám nebo na základě Vašeho souhlasu jinému správci.
Právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo pro účely našich oprávněných zájmů.
Právo podat stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce – písemně, e-mailem či telefonicky (viz výše).
Každý klient se při uzavření smlouvy zavazuje, že nahlásí jakoukoliv změnu svých osobních údajů; jen tak lze zajistit, že budeme pracovat vždy s aktuálními osobními údaji.

 

Zásady používání cookies

Naše webové stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení.

Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládá se do nich identifikátor návštěvníka, čas a zdroj návštěvy a další informace jako uživatelské předvolby apod. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o našem chování zpět na příslušný server.

Cookies mimo jiné obsahují informaci o tom, jak dlouho je má prohlížeč uchovávat (od jednorázových až po několikaleté). Nejsou přímo vázány na vaše jméno ani e-mailovou adresu, často ale obsahují vaše přihlašovací údaje do systému. Jsou společné pro jednu instalaci prohlížeče.

Využívání souborů cookies jde upravit nebo omezit takto:

Změnou nastavení na našem webu na stránce Nastavení souborů cookies.

Vymazání – cookies můžete vymazat ve vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

Blokování cookies – prohlížeče umožňují umísťování cookies na váš počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Služba Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Detailní informace o službě a souborech cookies najdete na stránkách Google Analytics.